Algemene voorwaarden

1      Aanvaarding

1.1      Algemeen

Door het gebruiken van de applicatie (zoals  gedefinieerd in hoofdstuk 3), gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiker dient deze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden door het correcte vakje aan te vinken bij de registratie. Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens de applicatie te downloaden en te installeren, de webservice en de diensten te gebruiken of er toegang tot te nemen.

1.2      Wijzigingen

Verwijzersplatform vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, zonder de gebruiker hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Op de website prisma-mantelzorg.be zal de meest recente versie beschikbaar zijn.

1.3      Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving opgenomen in deze algemene voorwaarden (hoofdstuk 11 en 12).

2      Definities

2.1      Prisma

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen Prisma  als instrument en Prisma als applicatie.

Prisma-instrument

Onder de  term Prisma-instrument verstaan we, in het kader van deze gebruiksvoorwaarden,  het ontwikkelde instrument voor het evalueren van de draagkracht en -last bij mantelzorgers.

Prisma-applicatie

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt onder Prisma-applicatie verstaan de applicatie, webservice en de diensten op basis hiervan beschikbaar gesteld door Verwijzersplatform vzw.

2.2      Verwijzersplatform vzw

Prisma als instrument is mede-eigendom tussen KU Leuven, Odisee en Verwijzersplatform vzw. Verwijzersplatform vzw met maatschappelijke zetel te Doornstraat 331 te Wilrijk en met ondernemingsnummer 898.993.723, is eigenaar van de applicatie onder de naam Prisma.

2.3      Applicatie

Onder “Applicatie” wordt verstaan de software beschikbaar gesteld door Verwijzersplatform vzw voor het evalueren van de draagkracht en -last bij mantelzorgers. Zowel de webservice, als het gebruik op Apple iOS, Android OS, Windows en Blackberry-apparaten en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maakt.

2.4      Organisatie

Onder organisatie wordt verstaan een door de overheid erkende organisatie die zorg- en dienstverlening biedt en gebruik maakt of wil maken van de applicatie.

2.5      Hulpverlener

De hulpverlener is iemand die beroepshalve instaat voor de zorgverlening aan de mantelzorger en die gebruik maakt of wil maken van de applicatie.

2.6      Bezoeker

Een bezoeker bekijkt de website maar vraagt geen eigen account voor registratie en moet zijn persoonsgegevens niet meedelen aan Verwijzersplatform vzw.

2.7      Gebruiker

Gezamenlijke benaming voor elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de applicatie. Een gebruiker is:

 • een hulpverlener met een eigen account
 • een organisatie die gebruikt maak van de applicatie
 • een mantelzorger die de vragenlijst zelf invult

2.8      Onderzoeksinstelling

Hiermee worden de onderzoeksinstellingen KUL en Odisee bedoeld in hun hoedanigheid als organisaties gericht op de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en die gebruik maken of willen maken van de geanonimiseerde data van de applicatie.

2.9      Mantelzorger

De mantelzorger is iemand die meer dan de gebruikelijke zorg opneemt voor één of meerdere personen uit zijn directe omgeving omwille van de specifieke noden van deze perso(o)n(en). Een hulpverlener die gebruik maakt of wil maken van de applicatie heeft een professionele hulpverleningsrelatie met de mantelzorger.

2.10      Afname

Onder “Afname” wordt verstaan het volledige traject dat  wordt afgelegd van begin tot einde bij het gebruik van de applicatie en de begeleiding voor het evalueren van de draagkracht en –last bij een mantelzorger.

2.11      Privacywet

De privacywet betekent de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

2.12      Persoonlijke begeleiding

Onder persoonlijke begeleiding wordt verstaan de begeleiding geboden door de hulpverlener in aanloop naar, tijdens en in opvolging van de afname van het instrument Prisma aan de mantelzorger.

3      Gebruik als hulpverlener

Dit hoofdstuk omvat het ‘gebruiksrecht’ en beschrijft de vereisten waaraan hulpverleners moeten voldoen om de applicatie te mogen gebruiken.

3.1      Opleiding

Om de applicatie te mogen gebruiken wordt de hulpverlener de voorwaarde opgelegd een opleiding  te volgen over het gebruik van het instrument Prisma, georganiseerd door Verwijzersplatform vzw.

3.2      Registratie

Om de applicatie te gebruiken moet de hulpverlener zich registreren. Daarna wordt de aanvraag behandeld door een geregistreerde organisatie waartoe de hulpverlener behoort en/of Verwijzersplatform vzw. De volgende regels dienen door de hulpverlener in acht te worden genomen:

 • De hulpverlener verstrekt geen valse persoonlijke gegevens
 • De hulpverlener maakt niet meer dan één persoonlijke gebruikersaccount aan
 • Als Verwijzersplatform vzw of de geregistreerde organisatie de gebruikersaccount van de hulpverlener deactiveert, dan mag de hulpverlener geen ander gebruikersaccount/profiel aanmaken zonder expliciete toestemming van Verwijzersplatform vzw of de geregistreerde organisatie.
 • De contactgegevens zijn correct en actueel.
 • De hulpverlener doet niets wat de beveiliging van zijn gebruikersaccount kan schaden. Zo mogen wachtwoorden bijvoorbeeld niet gedeeld worden.

Verwijzersplatform vzw geeft schriftelijk goedkeuring om de Prisma-applicatie te gebruiken door een gebruikersaccount toe te kennen.

3.3      Beroepsbekwaamheid

Door de applicatie te gebruiken erkent de gebruiker dat hij een professionele hulpverlener is en dat hij zich persoonlijk heeft geregistreerd. Hij erkent dat hij toestemming heeft gekregen van een geregistreerde organisatie waar hij deel van uitmaakt of toestemming heeft gekregen van Verwijzersplatform vzw. De hulpverlener is in het bezit van een persoonlijke gebruikersaccount.

De hulpverlener erkent de applicatie enkel beroepshalve te gebruiken. De hulpverlener neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en oefent zijn beroep uit tijdens het gebruik van de applicatie volgens de voorschriften die eigen zijn aan zijn beroep.

3.4      Beroepsgeheim

Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener om zich aan het beroepsgeheim te houden en de resultaten van de afname en persoonsgegevens van de mantelzorger niet aan derden bekend te maken zonder de expliciete schriftelijke toestemming van de mantelzorger.

3.5      Informatieplicht en toestemming

Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener om de mantelzorger te informeren over het volledige verloop van de afname én de persoonlijke begeleiding alvorens expliciet toestemming te vragen om de vragenlijst af te nemen. De hulpverlener mag de vragenlijst niet afnemen zonder de expliciete toestemming van de mantelzorger.

3.6      Juistheid van gegevens

De hulpverlener is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens bij een afname:

 • de juistheid van de antwoorden op de verschillende vragen, zoals de mantelzorger de vragen heeft beantwoord
 • de juistheid van de persoonsgegevens van de mantelzorgers bij het voorbereiden van een afname, zoals de mantelzorger deze heeft doorgegeven
 • de juistheid van de persoonsgegevens van de persoon (of personen) met een beperking bij het voorbereiden van een afname, zoals de mantelzorger deze heeft doorgegeven.

3.7      Informatiedeling

De hulpverlener is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatiedeling van de gegevens door hiervoor expliciet toestemming te vragen aan de mantelzorger. De hulpverlener erkent dat hij bij validatie van de gegevens in het bezit is van een gehandtekende toestemming van de mantelzorger.

3.8      Kwaliteit van persoonlijke begeleiding

De hulpverlener is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de afname bij de mantelzorger. De hulpverlener is verantwoordelijk voor de interpretatie van de resultaten van de afname.

4      Gebruik als organisatie

Dit hoofdstuk omvat het ‘gebruiksrecht’ en beschrijft de vereisten waaraan organisaties moeten voldoen om de applicatie te mogen gebruiken.

4.1      Registratie

Een organisatie kan een organisatie-account aanvragen bij Verwijzersplatform vzw. De organisatie kan op die manier zelf instaan voor het verlenen van toegang tot de Prisma-applicatie aan de hulpverleners die bij hen in dienst zijn.

Om de applicatie te gebruiken moet een organisatie zich registreren door schriftelijk contact op te nemen met het Verwijzersplatform vzw. De organisatie voegt adresgegevens, gegevens van een contactpersoon en ondernemingsnummer bij de aanvraag. Daarna wordt de aanvraag behandeld door de Verwijzersplatform vzw. De volgende regels dienen door de organisaties in acht te worden genomen:

 • De organisatie verstrekt geen valse bedrijfsgegevens
 • Als Verwijzersplatform vzw de organisatie- account van de organisatie deactiveert, dan mag de organisatie geen ander organisatie-account/profiel aanmaken zonder expliciete toestemming van Verwijzersplatform vzw.
 • De contactgegevens zijn correct en actueel
 • De organisatie doet niets wat de beveiliging van zijn organisatie-account kan schaden. Zo mogen wachtwoorden bijvoorbeeld niet gedeeld worden.

Verwijzersplatform vzw geeft schriftelijk goedkeuring om Prisma-applicatie te gebruiken door een organisatie-account toe te kennen.

4.2      Beroepsbekwaamheid

Door de applicatie te gebruiken erkent de organisatie dat zij een erkende zorginstelling is en dat zij expliciet toestemming heeft gekregen van Verwijzersplatform vzw  om de applicatie binnen de organisatie te gebruiken. De organisatie is in het bezit van een eigen persoonlijke organisatie- account.

De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van deze algemene voorwaarden door de hulpverleners die geregistreerd staan bij de organisatie.

4.3      Juistheid van gegevens van medewerkers

De organisatie is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens van de hulpverleners die zich registreren bij de organisatie.

4.4      Misbruik

De organisatie is verplicht om misbruik binnen de organisatie te melden aan Verwijzersplatform vzw, niet gekende hulpverleners te weigeren en de toegang tot de applicatie te ontzeggen aan hulpverleners die de organisatie hebben verlaten.

5      Gebruik als mantelzorger

Dit hoofdstuk omvat het ‘gebruiksrecht’ en beschrijft de vereisten waaraan mantelzorgers moeten voldoen om de applicatie te mogen gebruiken.

5.1      Verplichtingen

De mantelzorger wordt steeds door een hulpverlener uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. De mantelzorger ontvangt hiervoor een persoonlijke logincode die het  mogelijk maakt zijn eigen gegevens in te voeren.

Door de applicatie te gebruiken erkent de mantelzorger dat hij expliciet toestemming heeft gekregen van een hulpverlener om zelf de digitale vragenlijst in te vullen. De mantelzorger erkent dat de hulpverlener op het moment van de afname een professionele hulpverleningsrelatie heeft met de mantelzorger. De mantelzorger heeft een persoonlijke logincode. De mantelzorger doet niets wat de misbruik van zijn afname als gevolg kan hebben. Zo mogen wachtwoorden bijvoorbeeld niet gedeeld worden.

5.2      Juistheid van gegevens

De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juistheid van de antwoorden bij zijn afname.

5.3      Informatiedeling

De mantelzorger is verantwoordelijk om duidelijk aan te geven wat met de gegevens van de afname mag gebeuren door expliciet schriftelijke toestemming te geven aan de begeleidende hulpverlener.

6      Beëindiging van gebruik

6.1      Blokkering van de toegang tot de applicatie

Verwijzersplatform vzw heeft het recht om iedere gebruiker te blokkeren, te verwijderen en of de gebruikersnaam te wijzigen, indien zij denkt dat dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker niet zijn officiële naam gebruikt) .

Alle rechten toegekend aan de gebruiker onder deze algemene voorwaarden zullen onmiddellijk beëindigd zijn indien de gebruiker niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden handelt.

7      Aansprakelijkheid

7.1      Klachtenprocedure

Alle klachten moeten ofwel door middel van een aangetekend schrijven ter attentie van  Verwijzersplatform vzw, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk ofwel via info@verwijzersplatform.be worden gemeld. Anonieme klachten zijn niet toegestaan. Verwijzersplatform vzw is enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze wordt geuit via de hierboven vermeldde kanalen en vergezeld gaat met de volgende identiteitsgegevens: voornaam, familienaam, e-mailadres en adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen de klacht gericht is, alsook het belang van de klager terzake. Verwijzersplatform vzw is niet verplicht enige klacht te behandelen:

 • bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
 • indien de klacht kennelijk ongegrond is;
 • indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.

7.2      Overmacht

Verwijzersplatform vzw is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken. Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is Verwijzersplatform vzw bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

7.3      Misbruik door derden

Verwijzersplatform vzw spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en applicatie te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Verwijzersplatform vzw kan echter niet garanderen dat derden en/of gebruikers zijn systemen en/of website en de daarop geplaatste gegevens niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

Daarnaast is Verwijzersplatform vzw op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet volledige of niet correcte naleving door haar gebruikers van de onderhevige algemene voorwaarden, en/of geldende wet- en regelgeving waaronder de privacywetgeving.

Wanneer de door de gebruiker op de website geplaatste gegevens en bestanden door derden worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst verleent de gebruiker reeds nu het recht aan Verwijzersplatform vzw om hier namens de gebruiker tegen op te treden.

7.4      Toepasselijk recht

 • Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing
 • Verwijzersplatform vzw is een Belgisch organisatie en bijgevolg worden de gegevens in België verwerkt
 • Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele geschillen

8      Intellectueel eigendom en licenties

8.1      Licentie

De gebruiker wordt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en kosteloze licentie toegekend om de applicatie te gebruiken voor professioneel gebruik overeenkomstig de algemene voorwaarden. Dit omvat ook toekomstige updates. De gebruiker weet en aanvaardt dat aan updates mogelijk prijsvoorwaarden en bijkomende voorwaarden kunnen verbonden worden, die hem op het moment van de update zullen worden meegedeeld.

8.2      Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, databank rechten en softwarerechten in alle materiaal opgenomen in, op of beschikbaar via de applicatie en website, inclusief alle informatie, gegevens, tekst, muziek, logo’s, geluid, foto’s, grafieken en video boodschappen, en alle broncodes, software compilaties en andere materialen, zijn gedeeld eigendom van Verwijzersplatform vzw, KULeuven en Odisee.

Alle handelsmerken, dienstmerken, namen, tekens en logos opgenomen in of op de applicatie zijn eigendom van Verwijzersplatform vzw, KULeuven en Odisee.

9      Systeemvereisten

9.1      Algemeen

De applicatie is beschikbaar als mobiele app en als webservice. Om de applicatie te kunnen gebruiken, dient de gebruiker een compatibel mobiel toestel of browser te gebruiken dat aan de toepasselijke systeemvereisten voldoet. De gebruiker kan genoodzaakt worden om het besturingssysteem van zijn mobiel toestel of zijn webbrowser te upgraden indien de systeemvereisten ondersteund door de applicatie wijzigen.

9.2      Ondersteunde Browsers

 • Internet Explorer 9 en hoger
 • Firefox 16 en hoger
 • Chrome 15 en hoger
 • Opera 15 en hoger
 • Safari 6 en hoger

9.3      Ondersteunde Platformen

 • iOS 7.0 en hoger
 • Android 4.0 en hoger
 • Blackberry 10.2 en hoger
 • Windows Phone 8 en hoger

10      Privacybeleid

10.1      Algemeen

Verwijzersplatform vzw respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers en doet het nodige om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Met dit privacybeleid geeft Verwijzersplatform vzw aan hoe het gegevens ontvangt, verzamelt en verwerkt wanneer de bezoeker/gebruiker prisma-mantelzorg.be bezoekt en/of een beroep doet op de eraan gekoppelde diensten.

Naar aanleiding van een wijzigingen aan de vragenlijst, feedback van gebruikers of wijzigingen in de wetgeving kan Verwijzersplatform vzw, zonder voorafgaande kennisgeving, haar Privacybeleid wijzigen. De laatste update dateert van 21 april 2015. De wijzigingen worden meegedeeld op www.prisma-mantelzorg.be.

10.2      Privacywet

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”). Door de applicatie te gebruiken, erkent de gebruiker de bepalingen van het privacybeleid  te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden. Voor de hierboven omschreven doeleinden (zie 11.1) kan Verwijzersplatform vzw een beroep doen op diensten verstrekt door KuLeuven en/of Odisee, of enige andere externe dienstverlener, die ten behoeve van en onder de instructies van Verwijzersplatform vzw  zal optreden.

10.3      Bezoek

Wanneer een bezoeker www.prisma-mantelzorg.be enkel bezoekt (zonder zich via een eigen account te registreren) vraagt Verwijzersplatform vzw geen persoonsgegevens op.

10.4      Persoonsgegevens gebruikers

Bij het gebruik van de applicatie wordt de gebruiker gevraagd bepaalde gegevens in te vullen: voornaam, naam, gebruikersnaam, wachtwoord, MDT-nummer, organisatie, e-mail en, aanvullend indien de gebruiker een rechtspersoonlijkheid is, de naam van de organisatie en eventueel BTW-nummer of ondernemingsnummer.

Verwijzersplatform vzw gebruikt die gegevens voor het beheer van databestanden en website; voor analyse en onderzoek; voor het informeren van de gebruiker over projecten en updates die uitgaan van het platform.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met zijn persoonsgegevens:

 • het inzagerecht verleent hem het recht om inzage te krijgen in de verzamelde gegevens
 • het correctierecht verleent hem het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
 • het verzetsrecht verleent hem het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten, dit indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing

Voor meer informatie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

10.5      Gegevens van de afname

Bij het gebruik van de applicatie wordt de gebruiker gevraagd om enkele vragen te beantwoorden. De antwoorden worden als cijfercodes opgeslagen in de database. Via een algoritmische berekening wordt er een resultaat per afname berekend en gevisualiseerd in de applicatie. Afhankelijk van de expliciete toestemming tot informatiedeling van de mantelzorger kan Verwijzersplatform vzw, organisatie en / of hulpverlener deze visualisatie raadplegen.

11      Gegevensverwerking

11.1      Infrastructuur

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd datacenter in Brussel, onderhevig aan de Belgische wetgeving.

11.2      SSL-Verbinding

De gegevens zijn beveiligd met een SSL-verbinding. De SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en de bezoekers en gebruikers van de website en de applicatie. De SSL-verbinding is eenvoudig te herkennen aan de url (https://www.prisma-mantelzorg.be).

11.3      Wachtwoorden

Persoonlijke wachtwoorden worden geëncrypteerd opgeslagen en zijn bijgevolg door niemand te achterhalen.

11.4      Onderzoek

Geanonimiseerde data kunnen geëxporteerd worden voor verwerking buiten de beveiligde omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker of onderzoeksinstelling om geen privacygevoelige data te exporteren buiten de beveiligde omgeving.

12      Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Verwijzersplatform:

 • via mail: info@verwijzersplatform.be
 • telefonisch op het nummer: 03/830.73.43
 • schriftelijk: Het Verwijzersplatform vzw, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk