Privacybeleid

1      Privacybeleid

1.1      Algemeen

Verwijzersplatform vzw respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers en doet het nodige om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Met dit privacybeleid geeft Verwijzersplatform vzw aan hoe het gegevens ontvangt, verzamelt en verwerkt wanneer de bezoeker/gebruiker prisma-mantelzorg.be bezoekt en/of een beroep doet op de eraan gekoppelde diensten.

Naar aanleiding van een wijzigingen aan de vragenlijst, feedback van gebruikers of wijzigingen in de wetgeving kan Verwijzersplatform vzw, zonder voorafgaande kennisgeving, haar Privacybeleid wijzigen. De laatste update dateert van 21 april 2015. De wijzigingen worden meegedeeld op www.prisma-mantelzorg.be.

1.2      Privacywet

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”). Door de applicatie te gebruiken, erkent de gebruiker de bepalingen van het privacybeleid  te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden. Voor de hierboven omschreven doeleinden (zie 11.1) kan Verwijzersplatform vzw een beroep doen op diensten verstrekt door KuLeuven en/of Odisee, of enige andere externe dienstverlener, die ten behoeve van en onder de instructies van Verwijzersplatform vzw  zal optreden.

1.3      Bezoek

Wanneer een bezoeker www.prisma-mantelzorg.be enkel bezoekt (zonder zich via een eigen account te registreren) vraagt Verwijzersplatform vzw geen persoonsgegevens op.

1.4      Persoonsgegevens gebruikers

Bij het gebruik van de applicatie wordt de gebruiker gevraagd bepaalde gegevens in te vullen: voornaam, naam, gebruikersnaam, wachtwoord, MDT-nummer, organisatie, e-mail en, aanvullend indien de gebruiker een rechtspersoonlijkheid is, de naam van de organisatie en eventueel BTW-nummer of ondernemingsnummer.

Verwijzersplatform vzw gebruikt die gegevens voor het beheer van databestanden en website; voor analyse en onderzoek; voor het informeren van de gebruiker over projecten en updates die uitgaan van het platform.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met zijn persoonsgegevens:

  • het inzagerecht verleent hem het recht om inzage te krijgen in de verzamelde gegevens
  • het correctierecht verleent hem het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
  • het verzetsrecht verleent hem het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten, dit indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing

Voor meer informatie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

1.5      Gegevens van de afname

Bij het gebruik van de applicatie wordt de gebruiker gevraagd om enkele vragen te beantwoorden. De antwoorden worden als cijfercodes opgeslagen in de database. Via een algoritmische berekening wordt er een resultaat per afname berekend en gevisualiseerd in de applicatie. Afhankelijk van de expliciete toestemming tot informatiedeling van de mantelzorger kan Verwijzersplatform vzw, organisatie en / of hulpverlener deze visualisatie raadplegen.

 2      Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Verwijzersplatform:

  • via mail: info@verwijzersplatform.be
  • telefonisch op het nummer: 03/830.73.43
  • schriftelijk: Het Verwijzersplatform vzw, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk