Ontstaan

In 2011 nam het Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen met een handicap het initiatief om een instrument te laten ontwikkelen waarmee de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers van een persoon met een beperking in kaart kunnen gebracht worden. Ze achtte het inschatten van deze omgevingsfactor van groot belang in het kader van vraagverduidelijking en indicatiestelling, kerntaken van de multidisciplinaire teams. Het te ontwikkelen instrument diende een aanvulling te zijn bij instrumenten die de individuele zorgzwaarte van een persoon met een beperking inschatten. Het moest bijdragen aan een verheldering van de ondersteuning die mantelzorgers van een persoon met een beperking nodig hebben.

De ontwikkeling van het instrument werd toevertrouwd aan een samenwerkingsverband tussen de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven en de Onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB, recente naamsverandering naar Odisee). Een stuurgroep met leden uit de ganse sector voor personen met een handicap  volgde het project mee op van start tot einde. Vanuit hun eigen professionele ervaring gaven ze feedback op de inhoud van het instrument en op het gebruik ervan.